دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ودود   رضویلر

پست الکترونیکی : v-razavilar@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اپیدمیولوژی با گرایش ایمنی غذا
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دیویس کالیفرنیا امریکا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : میکروب شناسی با گرایش پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دیویس کالیفرنیا امریکا

سوابق اجرایی

  • رئیس کمیته های تعیین استاندارد بهداشت مواد غذایی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • رئیس کمیته برقراری سیستم کنترل HACCP و تطبیق آزمایشگاه های بهداشت فرآوری میگو با استانداردهای اتحادیه اروپا در سازمان دامپزشکی کل کشور
  • رئیس و عضو کمیته بهداشت موادغذایی نظام دامپزشکی کل کشور
  • رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی در وزارت علوم و تحقیقات تهران کشور
  • مشاور تخصصی و عضو شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات شیلات کشور
  • عضو کمیسیون رسیدگی به وظایف هیئت علمی مؤسسه تحقیقات شیلات وزارت جهاد کشاورزی
  • مشاور و سرپرستی بخش تحقیقات بیماریهای ناشی از غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


عضویت در جوامع علمی

  • نماینده ایران و عضو کمیته بین­ المللی میکروب­شناسی و بهداشت غذا (ICFMH)
  • مدیر مسئول کمیته علمی علوم دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  • عضو جامعه بین­المللی میکروب­شناسی آمریکا
  • عضو جامعه انیستیتو بین­المللی تکنولوژیست­های مواد غذایی
  • عضو سازمان نظام پزشکی و دامپزشکی کشور


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : بهداشت

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 31

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه تخصصی بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/11/01

ودود رضویلر

ودود رضویلر

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^